Qurbani / Udhiya 2016


    Jumu'ah: Azan 12.30pm | Talk 12.40pm | Khutbah 1.00pm